1. Trần Văn Huấn - Hiệu trưởng

2. Nguyễn Thế Hùng - Phó hiệu trưởng